Book duoLondon, Piano Duo in London, UK - Encore Musicians