Book LSU Tuxedo Swing, Big Band in Loughborough - Encore Musicians