Book Hearnshaw/Green Duo, 1920s era music Jazz duo, Cullompton - Encore Musicians